Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  1. de eigenaar: de eigenaar van de website;
  2. gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  3. u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  4. de content: alle in de website aanwezige inhoud;
  5. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
  6. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
  7. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
  8. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten
  9. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

 

Voorwaarde

Uitvoering opdracht
1.    Ik zal mij inspannen om het met u afgesproken resultaat te bereiken.

2.    Bij de uitvoering van de opdracht zal ik uiterst zorgvuldig te werk gaan en mij door uw belangen laten leiden.

3.    Ik zal de opdracht in beginsel persoonlijk uitvoeren. Indien ik het verantwoord en wenselijk acht dat ik mij bij de uitvoering van mijn werkzaamheden door derden laat bijstaan dan zal ik u daarvan vanzelfsprekend op de hoogte stellen.
 

4.    Ik zal u vanzelfsprekend op de hoogte houden van ontwikkelingen en voortgang van mijn werkzaamheden. 

Totstandkoming vervolg opdrachten
5.    Indien voorafgaand, tijdens of binnen 12 maanden na de uitvoering van deze opdracht door u om nadere adviezen en/of begeleiding wordt verzocht zal ik u de dienaangaande gemaakte afspraken per e-mail of per fax bevestigen. Indien u niet binnen zeven dagen na ontvangst daarvan per e-mail of fax bezwaar maakt tegen de inhoud van deze bevestiging, geldt dat op het moment van verzending van deze e-mail of fax een nadere overeenkomst tot stand is gekomen waarop deze voorwaarden onverkort van kracht zijn.   

Opzeggen van de opdracht
6.    Voor zover deze overeenkomst op regiebasis tot stand is gekomen geldt dat u deze overeenkomst steeds en met onmiddellijke ingang kunt opzeggen. In dat geval zal ik u op basis van de bestede uren een einddeclaratie zenden.

7.    Indien een vast aantal uren of een vaste prijs is afgesproken is het u toegestaan de overeenkomst op te zeggen maar dit laat onverlet dat u de overeengekomen uren dient te vergoeden of de vaste prijs dient te voldoen.

8.    Indien een provisie is overeengekomen is het u toegestaan de overeenkomst op te zeggen maar dit laat onverlet dat u de overeengekomen provisie dient te vergoeden dan wel – te mijner keuze - een redelijke vergoeding verschuldigd bent voor de verrichte werkzaamheden.

9.    Ik kan de overeenkomst slechts opzeggen wegens gewichtige redenen, zoals bijvoorbeeld ziekte of indien ik op redelijke gronden niet bereid ben de opdracht volgens uw wensen uit te voeren. In zodanig geval zal ik u op basis van de bestede uren een einddeclaratie zenden.

Financiële afspraken
10.  Ik factureer minimaal éénmaal per maand. Mijn facturen dienen door u binnen 21 dagen te zijn voldaan, zonder aftrek, korting of verrekening.

11.  Indien u een factuur niet (tijdig) voldoet, zal ik de wettelijke handelsrente van artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek in rekening brengen, en komen alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso) kosten voor uw rekening.

Inkoop van goederen
12.  Als de opdracht ook inhoudt dat ik al dan niet op eigen naam goederen voor u inkoop, dan gebeurt dat altijd voor uw rekening en risico. U bent verplicht de door mij ingekochte goederen af te nemen op het moment dat ik die aan u ter beschikking stel. Ik zal mij bij de inkoop van overeengekomen goederen zorgvuldig te werk gaan. De bij de inkoop geldende voorwaarden zijn ook van toepassing tussen mij en u. Als u redelijke klachten heeft over de kwaliteit of het functioneren van de ingekochte goederen zal ik, indien dat nodig is, in redelijkheid meewerken aan het indienen van een klacht bij de leverancier. Ik kan echter geen aansprakelijkheid accepteren voor de inkoop en de ingekochte goederen.

Aansprakelijkheid
13.  Mijn aansprakelijkheid, zowel voor (in)directe schade als gevolgschade, is in zijn totaliteit steeds beperkt tot eenmaal het door mij aan u in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte bedrag, exclusief btw.
 
Toepasselijk recht

14.  Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

15.  Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechtbank in het arrondissement te Alkmaar.