BEDRIJFSHULPVERLENING 

Veel bepalingen over de bedrijfshulpverlening (BHV) zijn verdwenen uit Arbowet en Arbobesluit. Algemene doelen zijn in de nieuwe regelgeving nog wel omschreven, maar de details moet de werkgever zelf invullen. Wat betekent het schrappen van regels in de praktijk voor de organisatie van de bedrijfshulpverlening? Uitgangspunt voor BHV is en blijft de risico-inventarisatie en -evaluatie.

De BHV’er heeft drie belangrijke taken:

 1. verlenen van EHBO;
 2. beperken en bestrijden van een beginnende brand;
 3. alarmeren en evacueren van iedereen in het gebouw in noodsituaties.

De BHV’er heeft bij een incident de operationele leiding om alle noodzakelijke beslissingen te nemen. Hij draagt deze over op het moment dat de professionele hulpverlening arriveert.Het hoofd van de BHV-afdeling heeft de volgende ondersteunende taken:

 • organisatie van de BHV;
 • administratiebeheer van de BHV-organisatie;
 • interne voorlichting over de BHV-organisatie;
 • opleiden, oefenen en motiveren van de BHV'ers.

Taken van werkgever

De werkgever is en blijft eindverantwoordelijk voor de BHV-organisatie. Ook in het geval als de veiligheid en gezondheid van werknemers van een ander bedrijf in de nabije omgeving in gevaar komt. Hij moet er dan voor zorgen dat de BHV'ers van de bedrijven elkaar helpen.De werkgever is verder verantwoordelijk voor:

 • het opstellen van een goede Risico- Inventarisatie en Evaluatie (RIE);
 • brandwerende voorzieningen, nooduitgangen, vluchtroutes en blusmiddelen;
 • aanbrengen van veiligheidsvoorzieningen in het bedrijf;
 • voldoende verbandmiddelen, overige hulpmiddelen, tijd, geld, oefening en opleiding;
 • verzekeringen die risico's van BHV'ers dekken;
 • opstellen van een directiebesluit waarin taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de BHV'ers zijn vastgelegd.

De werkgever is wettelijk verplicht de ondernemingsraad instemming te vragen over:

 • de beloning van BHV'ers;
 • de verzekering van BHV'ers tegen de gevolgen van ongelukken tijdens oefeningen of calamiteiten, en de verzekering tegen letselschadeclaims van slachtoffers;
 • de risico’s voor BHV'ers.

Het aantal BHV’ers

De Arbowet stelt geen eisen meer aan het aantal BHV’ers. Ze moeten alleen zodanig in aantal zijn dat ze hun taken naar behoren kunnen vervullen. De grootte van het bedrijf en de specifieke risico’s bepalen het benodigde aantal BHV’ers. Deze verschillen per bedrijf. Ook hier krijgt de werkgever dus alle vrijheid om de bedrijfshulpverlening op maat van de organisatie te snijden. De RIE vormt de basis voor het benodigde aantal.Daarnaast moet de werkgever rekening houden met vakanties, wisselende diensten, openingstijden, parttimers en dergelijke, zodat er altijd voldoende bedrijfshulpverleners aanwezig zijn. Vooral in kleine bedrijven zal de werkgever zelf ook als bedrijfshulpverlener optreden.

Hoeveel training en onderricht is er nodig?

Vrij vertaald staat in de ARBO wet dat er scholing gevolgt moet worden om de BHV vaardigheden op peil te houden. Termijnen worden niet (meer) genoemd. Er zijn veel diskussies hoeveel uur onderricht en training minimaal per jaar volstaat.
BERGENWERKT richt zich meer op de kwaliteit en de deskundigheid van de BHV organisatie.
Er zijn namelijk meer manieren om vaardigheden op peil te houden!